Algemene voorwaarden

Goochelen is een hele serieuze bezigheid. Daarom is er ook een pagina met kleine lettertjes.

Goochelvoorstelling.nl is een website van Beyond Magic. 

Betaalwijze
Betaling  kan per contant, PIN of bankoverschrijving worden voldaan.
Betaaltermijn is binnen 14 dagen na de factuurdatum. U ontvangt een factuur per e-mail.
Betaling geschiedt altijd achteraf, tenzij anders is overeengekomen.

Beyond Magic is als volgt te bereiken:
Beyond Magic
d’Yserinckweg 58
2141AC Vijfhuizen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34336974
Rekening: NL95INGB0794021298
Telefoon: 06-20993399
E-mailadres: info@beyondmagic.nl


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. Matthias: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Beyond Magic handelend onder de naam Beyond Magic, gevestigd aan de d’Yserinckweg 58, 2141AC Vijfhuizen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34336974;
  2. klant: de wederpartij van Matthias;
  3. overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Matthias en de klant;
  4. act: het optreden van Matthias, zoals, maar zeker niet beperkt tot, (tafel)goochelen, kindershows, ballonnen en een goochelworkshop.


Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarop Matthias deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De klant en Matthias zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 Alle opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

3.3 Matthias is niet gebonden aan zijn aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in zijn offerte, catalogi, mailings of op de website.

3.4 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Matthias opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Matthias zijn aanbieding baseert.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot aanbiedingen en kenmerken van het optreden die worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Matthias garandeert echter niet dat het optreden volledig met de gegeven informatie in overeenstemming is. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


Artikel 5 Uitvoeren van de overeenkomst

5.1 Alle verbintenissen van Matthias voortvloeiend uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen. Matthias zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Matthias kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Matthias het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Verplichtingen van de klant

6.1 De klant vrijwaart Matthias voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

6.2 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Matthias aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

6.3 Matthias is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Matthias verlangde gegevens, apparatuur of ruimtes ter beschikking heeft gesteld. Extra kosten ontstaan doordat de klant hieraan geen gehoor heeft gegeven komen voor rekening van de klant.

6.4 De klant is gehouden Matthias onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

6.5 De klant staat ervoor in dat Matthias alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten.


Artikel 7 Ter beschikking gestelde materialen

7.1 De klant en zijn gasten dienen zorgvuldig om te gaan met de materialen die door Matthias ter beschikking wordt gesteld. De klant en zijn gasten dienen de ter beschikking gestelde materialen te gebruiken conform de instructies van Matthias. Indien de materialen door de klant dan wel door een van zijn gasten wordt beschadigd, dan komt de nieuwwaarde ten laste van de klant.

7.2 Matthias is jegens de klant niet aansprakelijk voor schade, waaronder mede begrepen zaak-, personen- en bedrijfsschade, die ontstaat door of ten gevolge van de aanwezigheid, het functioneren, de werking of het gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.

Artikel 8 Opnames van een optreden

Het is de klant toegestaan foto’s en/of een film te maken van het optreden voor privegebruik. Tenzij anders is overeengekomen, is Matthias gerechtigd om foto’s of film van het optreden te gebruiken voor promotie doeleinden.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

 9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

9.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Matthias de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 10 Prijswijziging

10.1 Matthias is bevoegd zijn tarieven aan te passen na het tot stand komen van de overeenkomst. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van tariefwijzigingen en de datum van inwerkingtreding. Indien de tariefwijziging tot gevolg heeft dat de klant meer dient te betalen voor een optreden, dan heeft de klant het recht de overeenkomst binnen 2 weken nadat hij in kennis is gesteld van de verhoging schriftelijk of via de e-mail te ontbinden, tenzij artikel 10.2 van toepassing is.

10.2 De klant heeft niet het recht de overeenkomst bij een tariefverhoging te ontbinden indien de tariefverhoging het gevolg is van een wettelijke maatregel, zoals de verhoging van de omzetbelasting.

Artikel 11 Betaling

11.1 De klant dient de van Matthias ontvangen factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

11.2 Indien de klant de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, dan is de klant, na door Matthias ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.

11.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Matthias op de klant onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 12 Schade

12.1 De klant is verantwoordelijk voor handelingen van zijn gasten. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door zijn gasten zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de klant betaald worden.

12.2 Indien goederen van Matthias tijdens het uitvoeren van de overeenkomst worden gestolen, dan is de klant daar aansprakelijk voor, tenzij de klant kan bewijzen dat de diefstal te wijten is aan nalatigheid van Matthias.

Artikel 13 Annulering

13.1 Annulering dient te allen tijde schriftelijk (per e-mail) te geschieden. Datum ingekomen e-mail wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

13.2 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de klant aan Matthias annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een optreden zal Matthias de volgende kosten in rekening brengen:

  1. bij annulering 14 dagen of korter voor de datum van het optreden: 50% van de gage;
  2. bij annulering tussen 1 maand en 3 maanden voor de datum van het optreden: 25% van de gage;
  3. bij annulering tussen 3 en 5 maanden voor de datum van het optreden: 10% van de gage;

13.3 Mochten de werkelijke kosten aan de zijde van Matthias ten gevolge van deannulering de in lid 2 van dit artikel genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen de meerkosten in rekening gebracht worden.

13.4 Voor de kosten die in dit artikel zijn omschreven, stuurt Matthias de klant een factuur.


Artikel 14 Ontbinding en opschorting

14.1 Matthias is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

14.2 Matthias is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Matthias omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

14.3 Matthias is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Matthias kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

15.2 Matthias is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Matthias is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.3 Matthias is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.4 Indien Matthias aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Matthias beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Matthias gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat voor het optreden aan de klant is gefactureerd.

15.5 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Matthias of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 Overmacht

16.1 Matthias is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

16.2 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Matthias; het verbranden van middelen van vervoer van Matthias, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; ziekte van de natuurlijke persoon die het optreden verzorgt; het nemen door de overheid van maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

16.3 Ingeval van overmacht is Matthias bevoegd de overeenkomst via de e-mail of middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Partijen zullen dan met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. Indien mogelijk zal Matthias voor een vervanger zorg dragen of het optreden verplaatsen.

16.4 Partijen dienen elkaar zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van onvoorziene omstandigheden.

Artikel 17 Klachten

Klachten met betrekking tot het optreden dienen direct na afloop van het optreden en uiterlijk binnen 14 dagen na het optreden bij Matthias te worden ingediend.

Artikel 18 Geheimhouding 
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.


Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten

19.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Matthias voor de aanspraken ter zake van derde c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

19.2 De intellectuele eigendomsrechten op de door Matthias aan de klant afgegeven of terbeschikkinggestelde stukken, tekeningen, teksten, adviezen, schetsen, ontwerpen, programmatuur en dergelijke berusten te allen tijde bij Matthias of zijn licentiegever. Het is de klant niet toegestaan de afgegeven of terbeschikkinggestelde stukken, tekeningen, teksten, adviezen, schetsen, ontwerpen, programmatuur en dergelijke openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij Matthias daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.


Artikel 20 Slotbepalingen

20.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

20.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20.3 Op elke overeenkomst tussen Matthias en de klant is Nederlands recht van toepassing.

20.4 Alle geschillen tussen de klant en Matthias zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Matthias is gelegen. De klant zijnde een natuurlijk persoon heeft 1 maand de tijd nadat Matthias zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

© Goochelvoorstellling.nl 2018